Terms and Conditions

of CooPermative 2018

Regulamin Festiwalu

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Festiwal KooPermatywy 2018 odbywa się w Ogrodach Permakultury w Podlodówku w dniach 25-27 maja 2018.

1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywały na terenie Ogrodów Permakultury. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

II. Nabycie biletu i udział w festiwalu

2.1 W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie w czasie trwania festiwalu.

2.2 Bilet na festiwal można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 25-27 maja 2018 w trzech wariantach: “Bilet całościowy trzydniowy”, “Bilet jednodniowy” i “Bilet dla Włóczykijów”.

  • Bilet całościowy – upoważniający do przebywania na całą długość imprezy od jej rozpoczęcia w piątek od godz. 11:00 do zakończenia w niedziele o godz. 20:00 wraz z noclegiem na polu namiotowym oraz wyżywieniem w formie 3 wegańskich posiłków dziennie, nie wliczając pierwszego i ostatniego dnia trwania imprezy. W tych dniach będą serwowane 2 posiłki. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 100zł, natomiast przy zakupie na miejscu 110zł.
  • Bilet jednodniowy – upoważniający do jednodniowego uczestnictwa w festiwalu, bez możliwości noclegu na terenie obiektu. Koszt tego biletu wynosi 50 zł. Zawiera on pełne wyżywienie serwowane tego dnia.
  • Koszt biletu w opcji dla „Włóczykijów” wynosi 30 zł za dzień z jednym posiłkiem lub za cały festiwal z dwoma posiłkami w sobotę oraz jednym w piątek i niedzielę – 80 zł.

Wpłacając wyższą kwotę, można zafundować komuś bezpłatny wstęp :). W tym celu przygotujemy specjalną listę darmowych wejściówek. Tych, którzy chcieliby z nich skorzystać, prosimy o zgłoszenia mailowe: auramm@wp.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń! Darczyńcom w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy!

2.3. Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego 06 2490 0005 0000 4000 1613 4816, wpisując w tytule przelewu „KooPermatywy” + nazwisko i imię. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

2.4. Przedsprzedaż biletów trwa do 23.05.2018 (w ostateczności po tym terminie można wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy auramm@wp.pl). Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 23.05.2018 roku. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu.

2.5. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do okazania pisemnej zgody rodziców, lub opiekunów na udział w festiwalu, podczas wejścia na festiwal.

2.6. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania go osobom trzecim. Zgubienie należy niezwłocznie zgłosić na w punkcie informacyjnym. Osoby nie posiadające identyfikatora będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.

III. Prawa i obowiązki uczestników

3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu i na jego terenie.

3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.

3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów.

3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na oraz używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

a) napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
b) łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
c) wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
d) środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.

3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

3.7. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

3.8. Na terenie festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

3.9. Prosimy, aby na terenie festiwalu nie stosować żadnych praktyk religijnych ani ezoterycznych.

3.10. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą ciepłe ubrania, śpiwory, karimaty, latarki. Mile widziane jest też przywiezienie sztućców, talerzy, kubków oraz instrumentów do gry.

3.11. Na terenie festiwalu będziemy korzystać z toalet kompostowych i obozowych.

3.12. Na terenie festiwalu będzie zapewniony dostęp do pryszniców solarnych i pasywnych, jednak ze względu na dużą ilość osób, nie gwarantujemy ciepłej wody.

3.13. Planujemy organizację zajęć dla dzieci przez przynajmniej część dnia. Zapraszamy rodziców do włączenia się w te działania i wykazanie własnej inicjatywy przy ich organizacji.

3.14. Na teren festiwalu można zabrać ze sobą jedynie spokojne psy. Prosimy o dopilnowanie ich, aby nie było konieczne uwiązanie zwierząt na czas festiwalu. Właściciele są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach.

IV. Prawa i obowiązki

4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom tym nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.

V. Postanowienia końcowe

5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Ogrodów Permakultury pod adresem: https://www.koopermatywy.pl/ oraz na tablicy informacyjnej na terenie festiwalu.

5.2. Przebywanie na terenie festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.