Regulamin Festiwalu

KooPermatywy 2018

Regulamin Festiwalu

 

 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Festiwal KooPermatywy 2020 odbywa się w Edukacyjnym Centrum Ogrody Permakultury w Podlodówku w dniach 12-14 czerwca 2020.

1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywały na terenie Edukacyjnego Centrum Ogrodów Permakultury. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy Festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program Festiwalu z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

 1. Nabycie biletu i udział w festiwalu

2.1 W Festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie w czasie trwania Festiwalu.

2.2 Bilet na Festiwal można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 12-14 czerwca 2020 w dwóch wariantach: “Bilet całościowy trzydniowy”, “Bilet jednodniowy”.

 • Bilet całościowy – upoważnia do przebywania na terenie, gdzie odbywa sięFestwial i udziału w nim przez cały czas trwania imprezy od jej rozpoczęcia w piątek od godz. 14:00 do zakończenia w niedzielę o godz. 20:00 wraz z noclegiem na polu namiotowym. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 100zł, natomiast przy zakupie na miejscu 120zł.
 • Bilet jednodniowy – upoważnia do jednodniowego uczestnictwa w Festiwalu, bez możliwości noclegu na terenie obiektu. Koszt tego biletu wynosi 50 zł.

 Dzieci od lat 10 – połowa wszystkich opłat.

Wpłacając wyższą kwotę, można zafundować komuś bezpłatny wstęp :). W tym celu przygotujemy specjalną listę darmowych wejściówek. Tych, którzy chcieliby z nich skorzystać, prosimy o zgłoszenia mailowe: auramm@wp.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń! Darczyńcom w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy!

2.3. W trakcie Festiwalu oferujemy 2 wegańskie posiłki: obiad i kolację. Można je wykupić przed przyjazdem za 90zł/3dni lub 35zł/dzień płacone na miejscu. W przypadku, gdy posiłki kupujesz na miejscu: obiad proponujemy za 20zł, kolację za 15zł.  Dzieci od lat 10 – połowa wszystkich opłat.

2.4. Należność za bilet i wyżywienie należy wpłacić na numer konta bankowego 22 1560 0013 2009 0166 4000 0001, wpisując w tytule przelewu „KooPermatywy” + nazwisko i imię. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

2.5. Przedsprzedaż biletów trwa do 10.06.2020 (w ostateczności po tym terminie można wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy auramm@wp.pl). Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 01.06.2020 roku. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu.

2.6. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do okazania pisemnej zgody rodziców, lub opiekunów na udział w Festiwalu, podczas wejścia na Festiwal.

2.7. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania go osobom trzecim. Zgubienie należy niezwłocznie zgłosić w punkcie informacyjnym. Osoby nie posiadające identyfikatora będą proszone o opuszczenie terenu Festiwalu.

III. Prawa i obowiązki uczestników

3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Festiwalu i na jego terenie.

3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania Festiwalu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.

3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów.

3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie Festiwalu zabrania się wnoszenia na oraz używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

 1. a) napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
  b) łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
  c) wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  d) środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie Festiwalu.

3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

3.7. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

3.8. Na terenie Festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

3.9. Prosimy, aby na terenie Festiwalu nie stosować żadnych praktyk religijnych ani ezoterycznych.

3.10. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą ciepłe ubrania, śpiwory, karimaty, latarki. Mile widziane jest też przywiezienie sztućców, talerzy, kubków oraz instrumentów do gry.

3.11. Na terenie Festiwalu będziemy korzystać z toalet kompostowych i obozowych.

3.12. Na terenie Festiwalu będzie zapewniony dostęp do pryszniców solarnych i pasywnych, jednak ze względu na dużą liczbę osób, nie gwarantujemy ciepłej wody.

3.13. Prosimy o korzystanie z naturalnych, nie wpływających negatywnie na środowisko środków czystości.

3.14. Planujemy organizację zajęć dla dzieci przez przynajmniej część dnia. Zapraszamy rodziców do włączenia się w te działania i wykazanie własnej inicjatywy przy ich organizacji.

3.15. Na teren Festiwalu można zabrać ze sobą jedynie spokojne psy, najlepiej mieć przy sobie również kaganiec. Prosimy o ich dopilnowanie, lub/i trzymanie ich na smyczy. Właściciele są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach. Mamy 2 duże psy na terenie. Każdy odpowiada za zachowanie swojego psa.

3.16. Prosimy, aby pełnoletni uczestnicy Festiwalu współtworzyli go razem z nami w formie tzw.: Karma Yoga”, czyli dobrowolnej pomocy w bieżących pracach wykonywanych wokół wydarzenia jednego dnia w wymiarze 1 h. Harmonogram “Karma Yoga” będziemy wspólnie ustalać przy Welcome Center.

 1. Prawa i obowiązki

4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu Festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom tym nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.

 1. Postanowienia końcowe

5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Edukacyjnego Centrum Ogrodów Permakultury pod adresem: https://www.koopermatywy.pl/ oraz na tablicy informacyjnej na terenie Festiwalu.

5.2. Przebywanie na terenie Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.